Arresøens Køreskole

Telefon. 22 33 54 76


LOADING
Privatlivspolitik for Tedyts Køreskole

Vi opbevarer personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra legitime interesser. Det drejer sig kun om personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige.

Behandling af persondata i tilknytning til din ansættelse.
Tedyts Køreskole, Nordre Parkhusvej 41, 3600 Frederikssund, CVR nr. 26688620 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på Tlf. 22 33 54 76, e-mail. tedsus@webspeed.dk
 
Behandlingen af dine personoplysninger:
Tedyts Køreskole har brug for visse personoplysninger for at kunne yde den undervisning, der er aftalt mellem køreskolen og dig (iht. persondataforordningens art. 6, 1, b, art. 6, 1, c og bekendtgørelse om kørekort). Der vil være tale om behandling af følgende personoplysninger: ID-oplysninger, CPR-nr., fødeland, evt. bedømmelsesskema, ansøgningsskema, lektionsplan, kursusbeviser evt. navn og CPR-nr. på indehaver(e) af forældremyndigheden (samtykkeerklæring) samt evt. ansøgning om dispensation.
 
Opbevaring og sletning:
Oplysninger angående din undervisning herunder lektionsplan skal opbevares i 2 år iht. bekendtgørelsen om kørekort. Aftalegrundlaget for den løbende undervisning hos køreskolen vil blive opbevaret i 5 år plus indeværende regnskabsår iht. bogføringsloven, eftersom at aftalegrundlaget skal anses som regnskabsmateriale.

Ansøgningsskema vil umiddelbart blive slettet efter, at skemaet er videregivet til politiet.
Bedømmelsesskema bliver udleveret til dig, og vil herefter ikke blive opbevaret hos køreskolen. Indehaverne af forældremyndigheden udfylder en samtykkeerklæring, hvis den pågældende elevs alder er 17 år. Denne samtykkeerklæring, bevis fra førstehjælpskursus og ANT-kursusbevis behandles hos Borgerservice. Dokumenterne returneres herefter til køreskolen som videregiver dokumenterne til eleven, hvorfor de efterfølgende ikke vil være tilgængelige for køreskolen. Ansøgningen angående dispensation videregives til Færdselsstyrelsen, og vil ikke være tilgængelig for køreskolen til viderebehandling.
 
 
Modtagere, der kan behandle dine oplysninger:
Under undervisningsforløbet videregiver eller overlader køreskolen dine personoplysninger til følgende modtagere:
 
• Politiet og tilsynsførende.
• Evt. samarbejdende kørelærere.
• Manøvrebaner og køreteknisk anlæg.
• Evt. tilmelding til udbydere af online undervisningsprogrammer.
• Kommuner, herunder Borgerservice og Landsforening.
• Ekstern underviser i førstehjælp.
• Administrationscentre.
• Færdselsstyrelsen.
• It-leverandører.
 
 
Dine rettigheder
Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder:
 
• Ret til at få indsigt i dine oplysninger.
• Ret til at få urigtige oplysninger rettet.
• I særlige tilfælde at få slettet og begrænset oplysninger.
• Ret til at gøre indsigelse mod visse behandlinger af oplysninger.
• Modtage oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.
 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside www.tedyts.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage besked herom.

Med venlig hilsen

Teddy Mogensen
Kørelærer

Medlem af Dansk Kørelærer-Union
Hovedorganisation for Danmarks Kørelærere

logo-dku